Projekt „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ na katastrech obcí Ústí a Černotín

23. 08. 2019

V letošním roce bude podán na Státní fond dopravní infrastrukturuy projekt na vytvoření bezpečné a funkční infrastruktury pro cyklistickou dopravu v koridoru „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ v katastrech obcí Ústí a Černotín, které leží blízko města Hranice.

V současné době je Cyklostezka Bečva vedena formou cyklotrasy od obce Skalička do Ústí po silnici III/4392 a dále do Hranic po silnici II/439. U osady Mariánské Údolí trasa překříží II/438 a je vedena do prudkého stoupání nad Zbrašovské jeskyně v Teplicích nad Bečvou. S ohledem na nadbytečné překonávání výškového rozdílu 75 m místně znalí využívají silnici II/438 přes most nad Bečvou a buď sjedou do parku na pravém břehu řeky, kde se pohybují s chodci, případně pokračují dokonce po silnici I/35.

Záměr však neřeší pouze požadavky cykloturistů na zlepšení podmínek u této frekventované nadregionální trasy, která je navíc součástí sítě Eurovelo 4 (Trasa Střední Evropou). Ale zároveň je i snahou zajistit napojení obcí Ústí a Černotín na síť stezek (stávajících i plánovaných) v Hranicích. Vzdálenost center těchto sídel od centra obce s rozšířenou působností je cca 5 km, což odpovídá akceptovatelné vzdálenosti pro každodenní využívání jízdního kola jakožto vhodného druhu dopravy. V současné době se spojení mezi obcí Černotín musí odehrávat vždy po I/35, ačkoliv je možné nalézt paralelní trasu okolo čistírny odpadních vod, stále zde zůstává úsek od bývalé vápenky po železniční stanici Teplice nad Bečvou, kdy k ní v zásadě neexistuje žádná alternativa. Spojení z obce Ústí do Hranic se děje po silnicích II/439 a II/438. Je zřejmé, že jízda na jízdním kole při okrajích jízdních pruhů při těchto intenzitách motorové dopravy, extravilánovým rychlostem a šířkovým parametrům silnic není z dlouhodobého hlediska vhodná.

Cyklistická komunikace je tvořena několika větvemi - převážná část budované sítě je tvořena stezkami pro cyklisty s povoleným vstupem chodců - páteřní cyklostezka Bečva má navrženu šíři 4,00 m (osy A, C1, C2), propojení podél Hluzovského potoka do Černotína (osa D) a do Ústí (osa E) mají šíři 3,00 m. Jediným úsekem, po kterém se budou cyklisté pohybovat v režimu cyklotrasy, je účelová komunikace (osa B) délky 392 m v územně stísněných podmínkách mezi dráhou a řekou Bečva (přibližně od mostu ev. č. 438-001 a přepadem z ČOV na pozemku 592/1 k. ú. Černotín). Celková délka řešených cyklistických komunikací vč. této účelové je 3,01 km. Povrch bude proveden v obrusné vrstvě z asfaltobetonu. Součástí projektu jsou i jednosměrné jednopruhové cyklostezky délek cca 25 a 55 m zaústěné do silnice II/438 zajišťující vazbu na obce Opatovice bez nutnosti jejího přímého křížení. Součástí projektu jsou i dvě propojky délek cca 50-60 m k nové břehové hraně, která bude vybudována v rámci revitalizace toku. Tyto propojky slouží k přístupu ke štěrkové bermě řeky a zpřístupňují koryto pro návštěvníky. Povrchu bude proveden jako nezpevněný v šíři 2,00 m, formálně se nejedná o cyklostezky. Součástí vybavení bude i plocha pro mobiliář.

Vysoutěžené náklady stavby dosahují částek 71,3 mil. Kč vč. DPH pro lávku a 30,8 mil. Kč vč. DPH pro stezku.

Ale to není vše. Součástí stavby je i lávka přes Bečvu, která bude architektonické dílo. Náklady na ni jsou také okolo dalších 50 mil. Kč.
Tato stavba je podmíněna realizací přírodě blízkých protipovodňových opatření na Bečvě, které realizuje Povodí Moravy. Území se v této lokalitě značně promění.

 

Modul: Novinky