Návrh vedení cyklotrasy z Velkého Újezdu do Lipníka nad Bečvou

01. 08. 2019

Jedním z cílů Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je také optimalizce vedení nadregionální trasy č. 5 a to v úseku mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. V současné době je tato trasa vyznačena z Olomouce do Tršic, Přerova a dále peážuje s cyklostezkou Bečva do Lipníku nad Bečvou.

Trasa mezi Olomoucí a Velkým Újezdem je již v podstatě vybudovaná.  Hledá se však vhodné trasování mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou. Tato část je spojena s nutností vybudování nových cyklistických stezek.

Tato zpráva představuje návrh na optimalizaci vedení cyklotrasy z Velkého Újezdu do Lipníka nad Bečvou.

Etapa Velký Újezd - Dolní Újezd

Úsek č. 11:  Velký Újezd – Staměřice, zde se hodí použít dotační titul SFDI a zřídit klasickou cyklostezku. Pro ilustraci uvádíme dvě fotky z lokality. Reálné je stavbu připravit k žádosti na podzim 2020, kdy bude vyhlášena výzva ze SFDI. 

Úsek č. 10: Staměřice – Skoky zde se plánuje využít stávající polní cestu, která potřebuje jen opravit povrch. Rozhodně se daný úsek nemůže podat na SFDI. Jsou dvě možnosti. Úsek podat s žádostí o dotaci na Olomoucký kraj (dotace 50%, max 2,5 mil. Kč), nebo bude vytvořen nový dotační titul na Ministerstvu zemědělství, což se nejeví v blízkém horizontu jako nereálné. Dlouhodobě si již usiluje o vznik takového titulu, neboť na některé úseky nelze použít dotační titul SFDI, ani pozemkové úpravy. Zatím se jeví jako jediná možnost dotace z Olomouckého kraje. Právě úsek Staměřice – Skoky je toho příkladem. Níže jsou uvedeny ilustrativní fota. Doporučujeme projekčně vyřešit jako samostatný stavební objekt v úrovni DSP/PDPS vč. nákladů.

Úsek č. 9: Silnice III/43623 „sjezd do Dolního Újezdu“ Zde se navrhuje provedení cyklopiktogramového koridoru nebo jízdního pruhu pro cyklisty.

 

Etapa Dolní Újezd – Lipník nad Bečvou

Úsek č. 08: V první části úseku se využije stávající polní cesta, takže je třeba uplatnit stejná pravidla jako v případě úseku Staměřice – Skoky.

Stojí za zmínku,  že část tohoto úseku se již nyní realizuje, a to jako most nad připravovanou dálnicí. To svědčí o tom, že pokud jsou dostatečném v předstihu nárokovány požadavky na propustnost území, pak je ŘSD zapracuje do projektu (samozřejmě za předpokladu, že je trasa zanesena do územního plánu).

Rovněž za zmínku stojí, že se plánuje vybudovat cyklostezka podél železniční trati, kde by se využilo pozemků SŽDC. V tomto kontextu je třeba vyzvednout přístupu SŽDC, které se snaží vyjít vstříc i požadavkům cyklistické dopravy a dokonce se uvažuje o tom, že podél budoucích nových železničních koridorů by se budovala i přístupová komunikace, vhodná i pro cyklisty.

Úsek č. 07: Úsek před Lipníkem nad Bečvou podél dráhy je vhodný na podání na SFDI jako cyklostezka.

Úsek č. 06:  Úsek v zastavěném území v Lipníku

V Lipníku nad Bečvou vede nejprve trasa v zahrádkářské kolonii. Zde město Lipník provede zkvalitnění povrchu v rámci údržby. Dle sdělení starosty Lipníka nad Bečvou se plánuje napojení na cyklostezku Bečva ze směru od Dolního Újezdu k ulici Tyršově a dále přes budoucí lokalitu výstavby RD s názvem Stromovka a Nad Šraňky až k Bečvě.

Bylo dohodnuto, že Starosta obce Dolní Újezd zadá zpracování vyššího stupně PD svému projektantovi ve výše dohodnuté trase a dohodne se s městem Lipník nad Bečvou na koordinovaném postupu obou stran. Město Lipník nad Bečvou rovněž neprodleně zadá zpracování PD na svém katastrálním území. 

Návrh vedení cyklotrasy z Velkého Újezdu do Lipníka nad Bečvou
Modul: Novinky