Olomoucký kraj se připojil k Závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší

09. 07. 2019

Olomoucký kraj se spolupodílí na naplňování Usnesení VLÁDY ČR ze dne 8. 7. 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší.

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2).

Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně schválen vládním usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. července 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu.

Z našeho pohledu jsou důležité dva Závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší v České republice:

  • pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň „CityChangers“ zaměřenou na politiky a veřejnost;
  • podporovat aktivní mobilitu, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného MHD.

Jsme rádi, že Olomoucký kraj patří mezi organizace, které se připojili ke kampani CityChangers, které se hlásí k podpoře aktivní mobility.

Již v předstihu proběhly na území Olomouckého kraje dvě akce kampaně CityChangers:

  • První akcí v Olomouckém kraji bylo setkání náměstků hejtmanů Olomouckého kraje se zástupci regionu MAS Haná dne 24. 5. 2019, kterého se také zúčastnil náměstek hejtmana pro životní prostředí ing. Klimeš.
  • Druhou akcí byl vzdělávací program pro školy v Zábřehu dne 3. 6. 2019.

Další akce se školou se plánuje dne 20. 9. 2019 v Drahotuších u Hranic.

Olomoucký kraj se připojil k Závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší
Modul: Novinky