V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic

22. 09. 2019

V Horce nad Moravou na kole jezdí skoro každý. Proto je logické, že v rámci připravovaných rekonstrukcích tří komunikací se bude pamatovat na cyklisty.

Ulice Skrbeňská

Páteřní ulice je navržena způsobem, aby zde byly zastoupeny všechny druhy dopravy tedy pěší, cyklistická, automobilová i statická. Chodníky jsou vedeny tak, aby jejich trasy byly ucelené, příčné vazby jsou řešeny místy pro přecházení. Pokud to prostorové podmínky dovolují, je mezi chodníkem a komunikací vloženo buď parkování nebo travnatý pás. Parkování je racionálně rozmístěno podél komunikace. Řešeny jsou i plochy křižovatek. Součástí je rekonstrukce autobusových zastávek, které jsou v současném stavu nevyhovující z hlediska polohy, bezbariérovosti a vybavenosti základními prvky. Délkový rozsah silniční komunikace je dán značkami IZ4a,b „Obec“ a křižovatkou s III/4465, dosahuje 703,53 m. Stromy byly umístěny dle prostorových a kompozičních parametrů a s ohledem na inženýrské sítě.

Z hlediska zařazení dle ČSN 73 6110 se jedná o průtah silnice obce funkční skupiny C. Základní šířka jízdního pruhu je navržena v hodnotě 2,75 m. Pro zdůraznění pohybu cyklistů budou sloužit ochranné jízdní pruhy pro cyklisty probíhající po obou stranách komunikace, které budou vymezeny vodorovným dopravním značením V 2b (1/1/0,125) a symboly jízdního kola V 15 (ze symbolu 217). Základní šířka pruhu pro cyklisty je 1,25 m, z důvodu limitů daných stávající šíří uličního profilu. Bezpečnostní odstup od parkovacích stání je 0,50, resp. 0,25 m. Do těchto pruhů mohou zajíždět rozměrnější vozidla.

Návrh parkovacích stání je optimalizován v rámci limitů daných územím a s ohledem na rozhledové podmínky. Pokrytí veškerých potřeb parkování není možné  ve stávající zástavbě zajistit. Parkování místních obyvatel by se mělo především odehrávat na jejich vlastních pozemcích. Veřejná parkování jsou pak určena vlastníkům nemovitostí, kteří nemají možnost vytvoření stání na vlastním pozemku, a dále pro návštěvy. Po obou stranách komunikace jsou rozmístěna podélná a kolmá parkovací stání s ohledem na potřeby místních obyvatel a s ohledem na architektonické rozčlenění jednotlivých funkčních ploch.

V podobném duchu se bude rekonstruovat Náměstí Osvobození.

Předmětem projektu je obnova uličního prostoru na průtahu silnice III/4465 v obci Horka nad Moravou procházející především ulicí náměstí Osvobození. Návrh spočívá v usměrnění automobilové, statické, cyklistické i pěší dopravy s ohledem na dopravní i architektonické hledisko.

Základní šířka ochranného pruhu pro cyklisty je 1,25 m + bezpečnostní odstup 0,50 m od parkovacích stání. V úseku ul. 1. máje bude použit piktogramový koridor pro cyklisty, který se vyznačí vodorovným dopravním značením V20 ve vzdálenosti 0,75 m od okraje jízdního pruhu.

Po obou stranách komunikace jsou rozmístěna podélná a kolmá parkovací stání s ohledem na potřeby místních obyvatel a s ohledem na architektonické rozčlenění jednotlivých funkčních ploch. Celkový počet míst činí 64, z toho jsou 2 místa vyhrazená jako bezbariérová.

V podobném duchu bude rekonstruována i poslední ulice - Olomoucká.

V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic
Modul: Novinky