Kategorizace komunikací pro cyklisty, způsob údržby a vazba na SSOK

02. 12. 2019

Zákon 13 / 1997 Sb. o pozemních komunikacích

kategorie pozemních komunikací, jejich vlastníci a správci:

V koncepčním systémovém pohledu jde o vytvoření sítě pro cyklistický provoz, která bude adekvátní síti pro IAD a zajistí tak v širších vztazích obsluhu území i pro cyklisty. 

 

Účelová komunikace 

 • 7 odst. 1 zák. 13/1997: „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“

Obdobná definice i v ČSN 73 6100.

Účelová komunikace

 • umožňuje vyznačení cyklotrasy případně i realizaci cyklostezky s provozem ostatních vozidel (při jejich minimální intenzitě)
 • v případě cyklistické provozu by měly být účelové komunikace veřejné
 • současné dotační programy SFDI pro cyklostezky neumožňují jiné využití komunikace, než cyklodoprava
 • polní a lesní cesta – nejsou v zákoně přímo uvedeny, ale příslušné ČSN je jako účelové definují
 • nemusí, ale může být z právního hlediska stavbou nebo samostatnou věcí
 • účelové komunikace je vhodná, pokud nelze zřídit samostatnou stezku, protože je nutné zajistit přístup k objektům / pozemkům

Lesní cesta

 • druh účelové komunikace s právem bezplatného užívání
 • slouží primárně lesnímu hospodářství
 • turistickým a jiným veřejným účelům
 • lesní cesta je součástí lesa
 • dle ČSN 73 6108 – 4 třídy lesních cest a lesní stezky a pěšiny (přírodní povrch)

Polní cesta

 • druh účelové komunikace
 • bezplatné obecné užívání
 • právo vstupu dle §63 zák. o ochraně přírody
 • slouží primárně zemědělské dopravě s možností i jiné dopravní funkce vč. cyklostezky
 • dle ČSN 73 6109
 • označovány takto i jiné nezpevněné komunikace v krajině
 • i k vyloučení zemědělské dopravy ze silnice
 • kategorie:
  • hlavní š=4-7m, Vn=30-50 km/h
  • vedlejší š=3,5 – 4,5 m, Vn=30 km/h
  • doplňkové 3,0-3,5 m, Vn=30/ km/h

Způsoby umístění cyklostezek

dle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty – vydáno 2017

Varianty šířkového umístění pruhů pro cyklisty ve vozovce

Segregované cyklostezky - extravilán

 • mimo těleso komunikace
 • většinou obousměrné
 • místní komunikace IV. třídy => obecní
 • účelová komunikace – mohla by být i SÚS
 • při souběhu se silnicí důležitý poměr souběhu a samostatného trasování

Umístění cyklostezek dle TP 179

silnice I. třídy

 • mimo vozovku nebo na zpevněné krajnici min. 1,5 m
 • co nejméně příčných křížení silnice
 • za určitých podmínek i ochranný pruh pro cyklisty

silnice II. třídy

 • možnosti dle intenzity IAD, varianty dle I. i třídy silnic

silnice III. třídy

 • ve vozovce – pouze cyklotrasa
 • souběžně s vozovkou

účelové komunikace

 • vedení cyklodopravy vyznačením cyklotrasy po účelové komunikaci
 • pro cyklostezky pouze veřejné
 • i var. pouze pro bezmotorovou dopravu
 • pro obsluhu pozemků a objektů

Segregované cyklostezky - intravilán

 • ve vedlejším dopravním prostoru
 • většinou jednosměrné cyklopruhy
 • většinou součástí chodníku – pak místní komunikace IV. třídy > obecní
 • role SÚS – žádná

Integrované cyklostezky

 • v hlavním dopravním prostoru
 • součástí komunikace / silnice
 • vyhrazený pruh
 • ochranný pruh
 • piktogramový cyklokoridor
  • role SÚS – správce
  • údržba – u piktogramového

            

Údržba cyklostezek 

 • zimní údržba
  • posyp
  • odstraňování sněhu
 • letní údržba
  • metení povrchu
  • sekání trávy, ořez stromů
  • opravy konstrukce stezky
 • další udržovací práce
  • obnova dopravního značení, vč. barevných ploch VDZ
  • doplňkové zařízení (zábradlí, svodidla, mostní objekty, opěrné stěny ad.)
  • další mobiliář

 

Technika

 Zimní údržba

 • cyklostezky, které jsou součástí vozovky lze udržovat vozidly pro údržbu silnic a některé činnosti jsou již realizovány v rámci údržby silnic
 • samostatné cyklostezky na účelových komunikacích – nutné zajistit novou techniku malého nákladního vozidla (např. Multicar) vždy do příslušného střediska SÚS pro zajištění hrabání sněhu a posypu

Letní údržba

 • cyklostezky, které jsou součástí silnic - není nutná nové technika, činnosti by se měly zvládnout se stávající
 • samostatné cyklostezky na účelových komunikacích – závisí na typu techniky, nutná spíše menší technika

Zajištění nové techniky trvá vzhledem ke všem lhůtám a požadavkům od rozhodnutí cca 1,5 roku.

Údržba cyklostezek ve formě samostatných účelových komunikací by generovala personální nároky na střediska SÚSPK.

Vzhledem k rozsahu kraje nelze považovat za vhodné a zejména operativní mít zajištěnou pouze jednu pracovní četu a techniku pro celý kraj. Technika a pracovníci pro údržbu stezek by tak měla být v každém dotčeném středisku SÚSPK.

Příklad údržbových nákladů: Cyklostezka Ohře – 34 km – údržba 770 tis. – SÚS Karlovarského kraje tj. cca 20 – 25 tis. / km / rok.

 

Příležitosti pro cyklostezky ve správě SS OK

Cyklostezka

 • samostatné cyklopruhy pro každý směr, které jsou součástí vozovky silnice
 • cyklostezka přimknutím k silnici např. zatrubněním příkopu ad. Pokud nemůže být místní komunikací IV. třídy
 • jiné odůvodněné případy (cyklostezky vyvolané jinými stavbami ad.)
 • plošné rozšíření samostatných účelových komunikací pro cyklostezky ve správě SÚSPK by vyžadovalo zajištění „malé“ techniky pro všechna dotčená střediska vč. dopadů do personálních nároků

Příležitost pro cyklostezky, které budou součástí silnic:

 • vybrané směry radiálních stezek do větších měst
 • cyklostezky realizované jako vyvolaná investice při větších přeložkách silnic
 • mimořádné příležitosti např. na opuštěných železničních tělesech ad.

Modul: Novinky