Budovaní cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“

01. 04. 2020

Představujeme stav realizace cyklostezek na trase budoucí „Cyklostezky Romže“.

Přípravy začaly v roce 2016, kdy byla zpracované tři projektové dokumentace:

 • Stražisko: Cyklostezka Romže – k. ú. Stražisko, řešení intravilánu ve formě stezky pro chodce a cyklisty délky 990 m, zpracována DUR z 5/2017. Z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku nebylo zajištěno územní rozhodnutí; záměr nyní nebude řešen s ohledem na nutnost řešení odkanalizování v obci.
 • Bílovice-Lutotín: Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín, stavba stezky podél dráhy v délce 1350 m, zpracována DUSP z 1/2019, vydané společné povolení stavby, zažádáno o dotaci SFDI a Olomoucký kraj, akce připravená k realizaci;
 • Lesní cesta od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu („LC Bělecká - stavební práce“) - ohledně této stavby informoval Ing. Šafařík: zpracovaná DSP s vydaným stavebním povolením z 10/2019, délka 1943 m lesní cesty s asfaltobetonovým povrchem, ukončeno ve fázi výběrového řízení na zhotovitele, kdy vítězný uchazeč z kapacitních důvodu odstoupil před podpisem smlouvy o dílo. Nyní z důvodu kůrovcové kalamity ze strany Lesů ČR nerealizovatelné. Nutné hledat dohodu nad spolufinancováním akce ze strany Olomouckého kraje a Lesů ČR.

 V následujícím období byly pak zrealizovány dva úseky:

 • Jako společné zařízení byla zbudována Státním pozemkovým úřadem polní cesta z Lutotína do zahrádkářské kolonie Vinohrady („Polní cesta suchá zdrž v k. ú. Lutotín“).

 • Oprava účelové komunikace u zahrádkářské kolonie v k. ú. Zdětín formou živičného recyklátu.

Co je dále potřeba pro vybudovaní cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“.  Trasa cyklistické komunikace Romže je popsána ve směru od Prostějova, resp. Kostelce na Hané směrem ke Konici:

 • Prostějov - Kostelec na Hané - zde se využívá zrealizovaná stavba stezky pro chodce a cyklisty. V místě budoucího obchvatu by mělo dojít ke stavebním úpravám v blízkosti rušeného přejezdu u křižovatky II/366 a II/449.

Je třeba prověřit při realizaci stavby obchvatu, aby zde nezůstal nadbytečný závlek.

 • Kostelec na Hané - intravilán - průjezd po místních komunikacích ul. Sportovní, Havlíčkova, Bož. Němcové, Přemyslovka. S ohledem na složitou orientaci po místních komunikací v intravilánu Kostelce na Hané mezi koncovými body cyklostezek směr Prostějov a Lutotín se doporučuje provedení orientačního vedení formou piktogramového koridoru pro cyklisty.
 • Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín   - Připravený záměr s vydaným společným povolením, zažádáno o dotaci SFDI a Olomoucký kraj. V případě získání příspěvků realizace 2020.
 • Lesní cesta Bělecká   - Lesní cesta Bělecká. Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní cesty, končí zaústěním do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hluchov a Lesy ČR. S ohledem kůrovcovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Je třeba domluvit možnost spolufinancování ze strany Olomouckého kraje.
 • Cyklistická komunikace Zdětín. V návaznosti na opravené části účelové komunikace v zahrádkářské kolonii je třeba řešit zbývající úsek po hranici katastru.

 • Cyklistická komunikace Ptenský Dvorek. Jedná se o zpracování cyklistické komunikace podél trati od hranice k. ú. Zdětín směrem k pile Javořice s odbočkou do obce Ptení s cílem zatraktivnit dojížďku do práce na jízdním kole. S ohledem na zpřístupnění pozemků jde o kombinaci cyklostezky a účelové komunikace. Problémovým bude řešení přejezdu P6561. Půjde zřejmě o kombinaci účelové komunikace a cyklostezky. Je třeba zadat projektovou dokumentaci.

 • Účelová komunikace směr Stražisko. Jedná se o opravu povrchu přístupové komunikace k zahrádkám a do lesního porostu. Jedná se o pozemky 3554 k. ú. Ptení a 3554 k. ú. Stražisko ve vlastnictví příslušných obcí. Musí dojít ke vzájemné domluvě. Zřejmě by šlo zajistit opravu ve formě nízkonákladové technologie jako na k. ú. Zdětín s provedením kufru v úsecích, kde je pouze zemina.

 • Lesní cesta směr Stražisko. Stávající lesní cesta není vhodně průjezdná pro cyklisty, nachází se na okraji lesního porostu ve vlastnictví města Prostějova. Jedná se o parc. č. 3555, k. ú. Ptení a navazující krátký úsek délky 100 m na parc. č. 368, k. ú. Stražisko. Město Prostějov by mělo rozhodnout o dalším postupu, jak danou komunikaci řešit. Při přípravě projektu je vhodné zároveň řešit i úsek délky 100 m  na k. ú. Stražisko.

 • Lávka Stražisko. Návrh nové lávky pro chodce a cyklisty přes Romži splňující podmínku protipovodňové ochrany jako náhrada za současný mostní objekt, který je tvořen ocelovým provizoriem. Je potřeba zajistit zpracování projektu.

 • Cyklistická stezka Pod Kozákem. S ohledem na nepříznivé směrové vedení silnice III/37349 ve skalním zářezu je vhodné zbudovat úsek segregované stezky vpravo silnice spojující lesní cestu podél Čertových rybníků a účelovou komunikaci od Malen. Nutná dohoda s panem Benýškem. Vhodně se dopravně napojí i lesní cesta s modrou turistickou trasou. Výhledově lze pokračovat v tomto uspořádání až k mostu do Malen.

 • Lesní cesta podél Čertových rybníků. V roce 2020 bude obnovená lesní cesta podél Čertových rybníků, dle dohody s městem Konice je vhodné její protažení až do Čunína.

 • Cyklistická komunikace Čunín - Křemenec - Konice. Navrhnout cyklistické komunikace po parcelách budoucích polních cest daných komplexními pozemkovými úpravami až k ČOV v Konici. Vhodné řešit jako mlatové stezky pro cyklisty, aby byl záměr financovatelný např. z ITI. Je třeba prověřit, zda je umístění těchto staveb možné s ohledem na podmínky Komplexních pozemkových úprav.

 

Shrnutí:

Od doby zpracování původního projektu (nižšího stupně) uplynulo cca 10 let, kdy se podmínky v území změnily (např. proběhly komplexní pozemkové úpravy v katastrech města Konice). V současné době je budoucí trasa „Cyklostezky Romže“ stabilizovaná. Mapové přílohy Krajské koncepce jsou dle výstupů z těchto dvou jednání zaktualizované (viz klad listů: V.a Region Haná).

Zástupci samospráv se shodují, že mají eminentní zájem o vyznačení cyklotrasy do poloviny roku 2021 tak, že budou využity v této době již pravděpodobně zrealizované záměry označené C, E, M. Od Ptenského Dvorku. Pak cyklotrasa bude převážně vedena po silnici III/37349 až na úsek podél Čertových rybníků. Po vybudování dalších úseků bude tato trasa následně upravována do finální podoby. Nutné je najít shodu s KČT nad zavedením číslování trasy a návazností na stávající systém cykloturistického značení v území.

Žádost podá na Olomoucký kraj Mikroregion Konicko – Ladislav Bílý. Pan starosta Obrusník projedná na Olomouckém kraji v součinnosti s Ladislavem Bílým a Tomášem Weberem.

Klíčové aktivity pro letošní rok 2020:

- iniciovat financování lesní cesty Bělecká

- zrealizovat cyklostezku Kostelec na Hané - Lutotín z dotačních prostředků

- zadat projektové dokumentace na úseky definované v tabulkové příloze

- zahájit přípravu a vyznačení „Cyklostezky Romže“ v provizorní trase (v mapě naznačeno černě čárkovaně)

 

Zdroje:

 • Záznam z jednání 11. 4. 2016
 • Záznam z jednání 19. 2. 2020
 • Záznam z jednání 27. 2. 2020
Budovaní cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“
Modul: Novinky