Příprava cyklostezky Bystročice - Olšany podél Blaty a další ůseky směřujících z Olšan

05. 04. 2020

V souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je cílem prioritně podpořit i výstavbu nových cyklistických komunikací na dálkových trasách, v tomto případě na cyklotrase č. 5. V roce 2020 bude cyklotrasa č. 5 přeznačena z Bystročic přes Žerůvky a po málo zatížených silnicích III/5709 a III/44928 do Olšan u Prostějova. Bude zrušeno vedení po III/5704 a III/5707, které vykazují vyšší zatížení silniční dopravou.

Samotná zpráva se týká iniciace přípravy cyklostezky Bystročice - Olšany podél Blaty, která by navázala na zrealizovanou stavby cyklostezky Bystročice - Nedvězí  z roku 2019.

Níže jsou představeny jednotlivé úseky směřujících z Olšan dalšími směry. 

  • Cyklostezka Bystročice - Olšany u Prostějova podél Blaty:

Shoda dotčených obcí při přípravě záměru. Olšany preferují variantu v celé délce na levém břehu Blaty (bez jejího vykřížení) až po nemovitosti č.p. 182-186 v části Karlov, které cyklisté objedou po místních komunikacích. Doporučuje se prověřit přístup Povodí Moravy a ŘSD, protože se podchází dálniční mostní objekt na D46. Doporučujeme studii, příp. další stupně projektové přípravy zadat jako jeden projekt.  

  • Cyklostezka Olšany u Prostějova směr k.ú. Hněvotín podél Blaty:

Jedná se o nízkonákladovou opravu podél řeky, kterou připravuje obec ve spolupráci s Hněvotínem. Není dosud zrealizováno.

  • Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín:

Každá obce připravuje záměr na svých katastrálních úsecích. Z Olšan je stezka umístěna vlevo silnice III/57011, u Magacíny by stezka přešla vpravo. Lutín projekt zatím nepřipravuje. Prosíme Olšany, aby nám svůj projekt poskytli.

  • Cyklistická komunikace Olšany u Prostějova - Studenec:

Úsek není stabilizován. Nutné je odkonzultovat s obcí Čelechovice na Hané. V krajské Koncepci je vedení cyklistické komunikace po rozoraných polních cestách parc.č. 528/13 a 540/3 k.ú. Olšany u Prostějova a 683, 703 k.ú. Studenec. Další možností preferovanou obcí Olšany je vedení blíže vrcholu Stráž.

  • Cyklistická komunikace směr Dubany

Jedná so využití polní cesty, která je převedena přes dálnici D46 mostním objektem, který vyžaduje kompletní rekonstrukci, což je pro obec jakožto vlastníka zásadní investiční výdaj nerealizovatelný z vlastních prostředků. Dalším problém je nutnost obejití areálu zemědělského družstva cyklostezkou tak, aby byla napojena na síť místních komunikací.

V mapě Krajské koncepce jsou zahrnuty nové alternativy vedení cyklistických komunikací dle požadavků obcí a zároveň zde zůstává i původní.

Příprava cyklostezky Bystročice - Olšany podél Blaty a další ůseky směřujících z Olšan
Modul: Novinky