Moravská stezka kolem Leštiny

06. 04. 2020

V souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je cílem prioritně podpořit i výstavbu nových cyklistických komunikací na dálkových trasách, v tomto případě na Morravské cyklostezce č. 4 kolem obce Leština na Zábřešsku.

Samotná zpráva se týká řešení vedení Moravské steky kolem obce Leština. V současné chvíli se ladí poslední detaily „Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a následném vypořádání projektu „Moravská stezka".

V tomto kontextu byly diskutovány čtyři aspekty:

1) Trasování stezky

Doporučuje se, aby Moravská stezka vedla co nejblíže korytu řeky. Území je velice atraktivní, navazuje na jihu i severu na další výhledové záměry. Využití stávající hráze obcházející Leštinu ze severo-západu nebylo při přípravě Krajské koncepce ze strany Povodí Moravy akceptováno. Nevýhodou tohoto trasování by následně ještě bylo nutnost využití polní cesty směřující ze silnice II/370 k silnici III/3701 a dále delší úsek silnice Zábřeh - Lesnice, než předložené trasování. 

2) Technický návrh stezky

Do zadávacích podmínek mohou být začleněny tyto informace: :

  • niveleta stezky by měla být nastavena mírně nad terénem tak, aby nedocházelo k příliš častému zaplavování stavby, ale zároveň by neměla tvoři hráz - nutné domluvit s Povodím Moravy dle dat o záplavovém území
  • se zaplavování stavby souvisí zajištění nejrizikovějších úseků při nárazovém (konkávním) břehu např. kamennou rovnaninou zapřenou do záhozové patky skrytou pod terénem (spící opevnění)
  • první úsek u mostu přes Moravu ze strany silnice II/315 musí umožnit sjezd pro zemědělskou techniku a rybáře
  • samotnou stezku umístit, co nejvíce k řece po dohodě s Povodím Moravy, tak aby nedošlo k nadbytečnému rozdělné obhospodařovaných ploch

3) Riziko porušení stezky v záplavovém území

Existují komerční produkty na pojištění místních komunikací v záplavovém území, které kryjí případnou škodu na komunikaci. Ze strany obce bude možné provést průzkum trhu. 

4) Modifikace textace navržené smlouvy

Dojde k přeformulování členění uznatelných a neuznatelných nákladů a doplnění textu ve smyslu, že skutečný rozsah nákladů, které má hradit obec, bude schválena obcí v rámci projekční přípravy.

Moravská stezka kolem Leštiny
Modul: Novinky