Eliminování rizik s čerpáním na rozvoj cyklistické dopravy

03. 09. 2020

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2020 schválila návrh na rozdělení financí z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Financování bude zajištěno prostřednictvím prostředků z programu IROP.

Projekty budou realizovány na území celé ČR, tj. bez ohledu na kategorii regionů. V souvislosti s přidělením dodatečných prostředků IROP bude potřeba pracovat s řadou rizik v oblasti implementace programu. Jde především o riziko spojené s časem, neboť prostředky bude podle předpokladu nutné vyčerpat do konce roku 2023.

Z tohoto důvodu jsou rizikové zejména stavební projekty, které nemají dosud vydané stavební povolení. Navýšením alokace IROP by mohlo dojít k potenciálnímu překryvu aktivit s programovým obdobím 2021-2027, a tím ke zvýšeným nárokům na administrativní kapacitu ŘO, ale také k možnému odčerpání absorpční kapacity v počátku období 2021-2027 a nutnosti zaměřit se detailně na opatření k předcházení rizika automatického zrušení závazku. Po odsouhlasení tohoto návrhu budou adekvátně upraveny plánované podporované aktivity pro období 2021-2027.

Abychom eliminovali rizika, navrhujeme tato opatření:

  1. Upravit pravidla v IROP pro dodatečnou alokaci z ReactEU tak, aby mezi uznatelnými náklady byla i realizace tzv. účelových komunikací označených dopravní značkou B11, neboli komunikací, kde může např. projet zemědělská technika. Aby se zabránilo spekulacím, že by si každý začal opravovat své polní cesty, každý takový úsek by musel být v souladu s krajskou cyklokoncepcí. Doporučuje se zavést pojem pro dotace „cyklistická komunikace”, která v sobě bude zahrnovat všechny možnosti výstavby cyklistické infrastruktury dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
  2. Požádat Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy o součinnost při odstranění problémů k problematice vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků, na protipovodňových hrázích jako víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace), s využíváním polních a lesních cest pro vyznačení vedení cyklotras, či s výstavbou cyklostezek po lesních a polních cestách. Kraje, města, mikroregiony evidují řadu konfliktních míst, která buď zabraňují, nebo komplikují snahu o vedení cyklotras a budování cyklistické infrastruktury po pozemcích v majetku či ve správě organizací jako jsou Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Odry, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR, další správci lesů, apod. Je to především z důvodu  obav ze zodpovědnosti za bezpečnost cyklistů. Většinou je to jen o výkladu zákona. Olomoucký kraj si proto nechal v roce 2019 zpracovat právní analýzu, která z popisu stávajícího právního stavu vyvozuje návrhy na potřebné, či případné legislativní změny, či předkládá návrhy na využití již stávajících právních předpisů k snadnějším možnostem budování cyklistické infrastruktury. Další podrobnosti jsou na tomto odkaze.
  3. Požádat Ministerstvo dopravy, ŘSD, SŽDC a kraje o součinnost při realizaci, či rekonstrukci velkých dopravních staveb s poptávkou po výstavbě cyklistických komunikací. Pokud např. ŘSD nebo Krajská správa silnic plánuje vybudovat obchvat obce, pak s realizací takové stavby je potřeba současně plánovat i zklidňování, či humanizaci stávajících komunikací, nebo pamatovat na křížení pro bezmotorovou dopravu.
  4. Požádat kraje, které mají dotační tituly na podporu cyklistické dopravy, aby z těchto fondů přednostně podporovaly projektovou přípravu cyklistických staveb.
  5. Přihlásit se otevřeně k podpoře cyklistické dopravy. Jak ukázaly reakce na dvoumiliardovou dotaci, stále je v českém prostředí řada těch, kteří si nechtějí připustit, že cyklistická doprava je rovnocenný druh dopravy v plánu obnovy EU po COVID-19, tak jak zaznělo na tiskové konferenci dne 3. 6. 2020 z úst výkonného viceprezidenta Evropské komise Franse Timmermanse. Videoklip prohlášení Franse Timmermansa najdete zde. Další podrobnosti jsou k dispozici v článku "Jízdní kolo je v plánu obnovy EU po COVID-19".

Pokud souhlasíte s navrhovaným opatřeními, prosím zašlete je svému příslušnému poslanci, dále dopis přímo ministryni pro místní rozvoj a ministrovi dopravy. Dále o této skutečnosti informujte spolek Partnerství pro městskou mobilitu (info@dobramesta.cz), vaši podporu přiložíme ke společnému dopisu, který hodláme rovněž poslat na všechny příslušné adresy. 

 

Eliminování rizik s čerpáním na rozvoj cyklistické dopravy
Modul: Novinky