Zklidnění průtahu v Horce nad Moravou

12. 09. 2023

V Horce nad Moravou na kole jezdí skoro každý. Proto je logické, že v rámci připravovaných rekonstrukcích tří komunikací se pamatuje na cyklisty.

Jako první byla zrekonstruovaná ulice Olomoucká

Páteřní ulice je navržena způsobem, aby zde byly zastoupeny všechny druhy dopravy tedy pěší, cyklistická, automobilová i statická. Chodníky jsou vedeny tak, aby jejich trasy byly ucelené, příčné vazby jsou řešeny místy pro přecházení. Pokud to prostorové podmínky dovolují, je mezi chodníkem a komunikací vloženo buď parkování nebo travnatý pás. Parkování je racionálně rozmístěno podél komunikace.

Z hlediska zařazení dle ČSN 73 6110 se jedná o průtah silnice obce funkční skupiny C. Základní šířka jízdního pruhu je navržena v hodnotě 2,75 m. Pro zdůraznění pohybu cyklistů sloužé ochranné jízdní pruhy pro cyklisty probíhající po obou stranách komunikace, které jsou vymezeny vodorovným dopravním značením V 2b (1/1/0,125) a symboly jízdního kola V 15 (ze symbolu 217). Základní šířka pruhu pro cyklisty je 1,25 m, z důvodu limitů daných stávající šíří uličního profilu. Bezpečnostní odstup od parkovacích stání je 0,50, resp. 0,25 m. Do těchto pruhů mohou zajíždět rozměrnější vozidla.

Návrh parkovacích stání je optimalizován v rámci limitů daných územím a s ohledem na rozhledové podmínky. Pokrytí veškerých potřeb parkování není možné  ve stávající zástavbě zajistit. Parkování místních obyvatel by se mělo především odehrávat na jejich vlastních pozemcích. Veřejná parkování jsou pak určena vlastníkům nemovitostí, kteří nemají možnost vytvoření stání na vlastním pozemku, a dále pro návštěvy. Po obou stranách komunikace jsou rozmístěna podélná a kolmá parkovací stání s ohledem na potřeby místních obyvatel a s ohledem na architektonické rozčlenění jednotlivých funkčních ploch.

Před

Po

Zklidnění průtahu v Horce nad Moravou
Modul: Novinky