Projekční a inženýrská činnost pro
dopravní stavby všech stupňů:

 • Investiční záměry
 • Studie
 • Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
 • Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Projektové dokumentace pro společné povolení staveby (DUSP)
 • Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Všechny stupně PD zpracováváme dle aktuálně platných vyhlášek, tedy dle vyhlášky č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  V rámci komplexního přístupu zajišťujeme ve spolupráci se subdodavateli podklady pro kvalitní zpracování dokumentací:

  • diagnostiku konstrukčních vrstev vozovek,
  • inženýrko-geologické průzkumy,
  • statické zatěžovací zkoušky,
  • hydrotechnické výpočty,
  • polohopisy / výškopisy území ve 3D,
  • posudky veřejného osvětlení.


  Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí a zjištění jejich vyjádření a rozhodnutí je nedílnou součástí projekční fáze, vč. možnosti zajištění vydání samotných správních povolení.

  Součástí dokumentací pro provádění staveb je zpracování rozpočtů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  Stavby financovatelné z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI (opatření na zvyšování bezpečnosti a cyklistické stezky) zpracováváme v podrobnostech, které SFDI vyžaduje zejména s ohledem na soulad s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. U takto připravených projektů zpracováváme i žádosti o dotaci dle vydaných Pravidel SFDI.

  Při zpracování řešení veřejných prostranství spolupracujeme s týmem krajinářských architektů.

  U námi projektovaných staveb zajišťujeme výkon autorského dozoru.