Místní šetření v regionu MAS Haná

24. 05. 2019

Olomoucký kraj se chce připojit k naplňováním Závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší, které byly navrženy v rámci tzv. Clean Air Dialogue, který byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí ve dnech 7. a 8. listopadu 2018.

Cyklopravu totiž nelze jen z pohledu dopravy, či místního rozvoje, ale i z pohledu životního prostředí. Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje naši pozornost. Více na odkazech: https://www.mzp.cz/cz/ochrana_klimatu_energetika a https://www.dobramesta.cz/ochrana-klimatu. Nicméně ochrana klimatu musí být spojena s konkrétními činy. Proto chce Olomoucký kraj podpořit dané Závěry. Z pohledu aktivní mobility a dopravy jsou klíčová tato dvě opatření:

 • přizpůsobit metodiku zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a podporovat realizaci rychlých a účinných řešení v nich obsažených, byť jsou zatím v ČR nepopulární včetně omezování nákladní dopravy a dalších opatření ke snižování emisí z dopravy; pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň „City Changers“ zaměřenou na politiky a veřejnost;
 • podporovat aktivní mobilitu, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného MHD.

Za tím účelem v předstihu proběhlo setkání náměstků hejtmanů Olomouckého kraje se zástupci regionu MAS Haná dne 24. 5. 2019, kterého se také zúčastnil náměstek hejtmana pro životní prostředí ing. Klimeš. Předmětem jednání byla diskuse kolem Plánu udržitelné městské mobility, aktivní mobility a veřejné dopravy v Regionu MAS Haná:

I když Region Haná úzce sousedí s městem Olomouc, který již má zpracován Plán udržitelné městské mobility, tak zatím neexistuje koordinace mezi městem a MAS Haná. Zatím neproběhlo jednání, jaká opatření plánuje širší region Hané pro to, aby lidé z regionu nemuseli jezdit do Olomouce, případně do Prostějova auty, ale aby využívali veřejnou dopravu, kombinovali ji s cyklistickou dopravou, případně na svých cestách do měst využívali elektrokola, samozřejmě po kvalitních a bezpečných cyklostezkách, či dalších komunikacích.

Bariéry a možná řešení:

 • Při zpracování Plánů udržitelné městské mobility se nepočítá s vazbou na okolní MAS, nepočítá se s integrovanými, rychlými a účinnými řešení, které může nabídnout MAS a kraj.
  • Řešení: Je nutné problém řešit systémově prostřednictvím nově připravované vládní koncepce městské mobility, kterou bude připravovat MD ve spolupráci s MŽP a MMR.

 • Snižování emisí je převážně spojováno s otázkou „čistých“ vozidel, včetně elektromobility (na základě Národního akčního plánu čisté mobility). Na potenciál uplatnění elektrokol se nepamatuje. MŽP zatím neakceptovalo návrh na dotační titul na elektrokola, který by mohly využívat obce a města. Zatím tak program podporují jen některé kraje, a to jen z pohledu cykloturistiky, nikoliv dopravy. A ani při zpracování Plánů udržitelné městské mobility se nepočítá s tímto fenoménem, nepočítá se s tím, že lidé jsou schopni na elektrokole ujet 10 – 15 km. 
  • Řešení: vytvořit dotační titul na elektrokola

 • Jen díky osobní angažovanosti olomoucké SŽDC lze propojovat projekty na podporu integrované cyklistické a veřejné dopravy. Probíhá spolupráce se SŽDC při rekonstrukci stojanů na kola u nádraží a také při zlegalizování cyklistických přejezdů přes železniční trať. V jiných krajích to ale tak nefunguje. 
  • Řešení: Udělat z příkladu dobré praxe princip a řešit jej opět prostřednictvím nové vládní koncepce městské a aktivní mobility

 • Celý region MAS Haná (ataké další regiony v Olomouckém kraji) má zpracovaný velmi detailní plán výstavby a rekonstrukcí cest, jak zajistit svým obyvatelům bezpečné a dostupné cesty nejen v regionu, ale i s vazbou na Olomouc a Prostějov.
  • Při přípravě na nové programové období evropských fondů 2021-2027 je otázka místních a účelových komunikací v regionech podceňována. Příliš je zde vidět důraz na čistá vozidla, na moderní technologie, než na jednoduchá, ale účinná řešení.
   • Řešení: Zdůraznit vliv budování místních a účelových komunikací, které jsou součástí širšího zázemí města, a to v rámci přípravy na nové programové období 2021-2027.
  • Nízká alokace na výstavbu cyklistických stezek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jen letos zůstaly pod čarou projekty o celkové výši 220,0 mil. Kč. Bodovací kritéria jsou nastavena tak, že malé obce, včetně regionu MAS na tuto podporu nedosáhnou.
   • Řešení: zvýšit alokaci a změnit bodovací podmínky
  • Podpora výstavby a zejména rekonstrukce účelových komunikací existuje jen ve formě pozemkových úprav, na které už nejsou finance. Na úpravu stávajících, ale rozbitých cesta neexistuje dotační titul. Obce nechtějí podávat projekt na výstavbu cyklostezky, když se tam hodí jiný projekt.
   • Řešení: Je nutné jednat s Ministerstvem zemědělství o hledání způsobu, jak budou tyto komunikace financovány.
  • Poznámka: Kompletní popis problému s financováním komunikací vhodných pro cyklisty je popsán na těchto odkazech: https://www.dobramesta.cz/aktuality/935/aktivni-mobilita-ve-mestech.-pocitaji-s-jeji-podporou-evropske-a-narodni-fondy a https://www.atelis.eu/novinky-detail/3/nakolik-evropske-a-narodni-fondy-budou-v-budoucnosti-pocitat-s-podporou-projektu-aktivni-mobility
   • Řešení: Vše řešit opět prostřednictvím nové vládní koncepce městské a aktivní mobility
Místní šetření v regionu MAS Haná
Modul: Novinky